Sogetsu Kazama Art

Sogetsu Kazama Art from Samurai Shodown Sen