Gaoh Kyougoku Hinowanokami Art

Gaoh Kyougoku Hinowanokami Art from Samurai Shodown VI